Η βασική θέση της παρούσας εργασίας υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική μάθηση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον στηρίζεται στην ορθή επιλογή ενός λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης, ανάλογα με το είδος του και τη μορφή της κοινωνικής δομής των ατόμων τα οποία επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να μάθουν κάτι σε κάποια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ή μαθησιακή περίσταση. Συγκεκριμένα, ως μορφή της κοινωνικής δομής δεν εξετάζεται απλά ο αριθμός των ατόμων, αλλά πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και με τη γνώση ή πληροφόρηση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Οι υπό συζήτηση δομές αν και μπορούν να ειδωθούν και εκτός του διαδικτύου, ωστόσο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη μάθηση μέσω του ιστού, διότι έχει παρατηρηθεί ότι προς το παρόν είναι οι κύριες μορφές κοινωνικής οργάνωσης που έχουν αναπτυχθεί από κοινότητες ατόμων και παράλληλα από το κάθε άτομο ξεχωριστά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απόκτηση μίας γνώσης ή πληροφορίας σε διαδικτυακό περιβάλλον.
Back to Top